Prelegenci

 

Ryszard Paweł Krawczyk
Doktor nauk prawnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Uniwersytet Łódzki.

Dyrektor merytoryczny XI Konferencji Finansów Komunalnych.

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W latach 2008-2013 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 

Antoni Józef Jeżowski
Prof. nadzw. doktor. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990-94 radny i marszałek sejmiku województwa jeleniogórskiego oraz przewodniczący Kolegium Odwoławczego. W latach 1999-2002 dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W latach 2004-2009 prorektor PWSZ w Głogowie. Wykładowca wielu uczelni, w tym UJ, WSB i AE we Wrocławiu i in.

Autor publikacji nt. finansów publicznych, finansowania zadań oświatowych, wykorzystania instrumentów prawnych w zarządzaniu szkołą, w tym ok. 30 książek. Jeden ze współautorów komentarza do ustawy o systemie oświaty (C.H. Beck, 2016), a także „Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą” (Wolter Kluwer 2012), „Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej” (WK 2014), „Etyka w systemie edukacji w Polsce” (współautor, WK 2017), „Gimnazja w Polsce” (WK 2017) oraz „Statut konstytucją szkoły” (IBO 2017).

Wpisany na listę European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

Mirosław Czekaj
Doktor. Katedra Miasta Innowacyjnego SGH. Skarbnik m. st. Warszawy.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegły rewident. W styczniu 2007 wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta. W latach 2004-2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami. Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach. W latach 2009-2016 przewodniczący Komitetu Audytu PKO BP S.A.

Autor i współautor publikacji z zakresu finansów.

Waldemar Witalec
Mgr prawa. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

 

1991 - 1993 radca prawny w urzędach gmin oraz biurze Sejmiku Sam. Woj. Rzesz., 1990 - 1993 członek KO przy Sejmiku Sam. Woj. Rzesz., od 1993 r. członek Kolegium Rio w Rzeszowie, 1993 - 1999 Rzecznik Dyscypliny Budż. przy RIO w Rzeszowie, 1999 - 2005 członek RKO w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej przy RIO w Rzeszowie, 2005 - 2017 członek, a od 2017 r. z-ca Przewodniczącego RKO w sprawach o naruszenie dfp przy RIO w Rzeszowie.

Wykładowca na seminariach wielu firm szkoleniowych. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa prawa finansowego, zamieszczonych w różnego rodzaju czasopisach.

 

 

Karolina Karpus
Doktor nauk prawnych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalistka z zakresu prawa finansów publicznych i prawa ochrony środowiska. Adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autorka i współautorka licznych opracowań poświęconych polskiemu, unijnemu i międzynarodowemu prawu ochrony środowiska, w szczególności z zakresu prawa o odpadach, prawa geologicznego i górniczego, w tym komentarzy do ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz Prawo geologiczne i górnicze.

 

Magdalena Budziarek
Doktor. Uniwersytet Łódzki.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka/współautorka publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustawy Ordynacja podatkowa (C.H. BECK) oraz ustawy o finansach publicznych (Wydawnictwo Sejmowe).

Prelegentka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. 

Grzegorz Kubalski
Związek Powiatów Polskich.

Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Czynny samorządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego. Ekspert samorządowy od 2008 roku związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. Udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej.

Daniel Chojnacki
Magister prawa. Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska).
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie. Wieloletni wykładowca w ramach zajęć na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Warszawie z zakresu m.in. prawa ochrony środowiska. Rekomendowany przez magazyn Cham bers Europe w obszarze Ochrona Środowiska.
Wybrane publikacje:
- Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym, M. Białek, D. Chojnacki, T. Grabarczyk, Wydawnictwo C.H.Beck, 2018;
- D. Chojnacki (w:) K. Kuźma, D. Chojnacki, W. Hartung, K. Maćkowska, K. Szymczak, P. Zdrajkowski, Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz, Warszawa 2013;
- Wybrane administracyjne instrumenty prawne ochrony powierzchni ziemi (w:) M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011
- Ochrona przyrody w przepisach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej.
Wybrane zagadnienia prawne, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź-Poznań, 2011
- Ochrona gleby w prawie unijnym. Transpozycja, stosowanie, perspektywy (w:) M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Dekada harmonizacji w prawie unijnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011

Tomasz Zalasiński
Doktor. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Radca prawny, Counsel w Kancelarii DZP. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Doktor nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, zajmuje się badaniem procesu stanowienia prawa oraz kontroli jego konstytucyjności.

Doradza spółkom z branż regulowanych, izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców oraz związkom pracodawców i organizacjom zawodowym. Doradza administracji publicznej, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie wykonywania ich obowiązków publicznych. 

Jest autorem licznych publikacji w zakresie prawa konstytucyjnego i legislacji. Wielokrotnie reprezentował jednostki samorządu terytorialnego i innych wnioskodawców w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Aneta Szymczak
Doktor nauk prawnych. Uniwersytet Łódzki.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wieloletni pracownik Biura prawnego Trybunału Konstytucyjnego; autorka/współautorka publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego; prelegentka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Bartosz Rakoczy
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; radca prawny; wspólnik kancelarii radców prawnych; radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie; adwokat Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego; autor wielu publikacji z dziedziny prawa: ochrony środowiska, cywilnego i kanonicznego.

Agata Cebera
Radca prawny; doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniersytetu Jagiellońskiego.

Autorka opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym monografii: Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej.

Back to Top