Prelegenci

 

XI edycja

Prelegentów XI Konferencji Finansów Komunalnych przedstawimy już wkrótce.

Poniżej prelegenci poprzedniej edycji.

Jolanta Maria Ciak
Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, doktor habilitowany

Doktor habilitowany. profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów na Wydziale Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem długu publicznego i deficytu budżetowego oraz bezpieczeństwa finansów publicznych, a także audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych z w/w zakresu (w tym książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim). Recenzentka w wielu krajowych, jak i międzynarodowych czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości w Łodzi, Stowarzyszenia Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Białymstoku oraz The Risk, Banking and Finance Society.

Grzegorz Czarnocki

Prawnik, doktorant Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach orzekających w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca na szkoleniach i studiach podyplomowych. Autor i współautor artykułów publikowanych m.in. w „Finansach Komunalnych”, „Finansach Publicznych”.

Marek Dylewski
Doktor habilitowany

Od początku lat 90. pracował w sektorze bankowym, pełniąc głównie funkcje kierownicze. Od stycznia 1999 r. skarbnik powiatu polickiego. Budżetem powiatu opiekował się przez 5 lat. Finanse publiczne oraz finanse przedsiębiorstw to główne obszary zainteresowań także w czasie jego pracy dydaktycznej i naukowej na uczelniach wyższych. W latach 1998-2008 rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie realizował badania własne, ale także granty badawcze KBN i międzynarodowe. Od września 2008 r. – profesor Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykłada m.in. finanse, finanse publiczne, planowanie budżetowe, zarządzanie finansami w JST. W latach 2005-2011 pracował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, gdzie był pozaetatowym Członkiem Kolegium i Przewodniczącym Składu Orzekającego. W ramach swoich obowiązków nadzorował jednostki samorządu terytorialnego w zakresie poprawności prowadzonej gospodarki finansowej. Jest autorem ponad 300 publikacji, w tym monografii, artykułów, referatów i raportów. Obecnie skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego.

Beata Zofia Filipiak
Profesor zwyczajny

Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania finansami, finansów jednostek samorządu terytorialnego, analizy ryzyka i analizy finansowej. Ostatnio zajmuje się w teorii i praktyce współpracą sektora samorządowego i przedsiębiorstw, a w szczególności praktycznymi aspektami partnerstwa publiczno-prywatnego.
Praktyk bankowy, a następnie licencjonowany doradca podatkowy (od 1998 r.). Doradca i szkoleniowiec w wielu podmiotach i instytucjach.

Wojciech Gonet
Doktor habilitowany nauk prawnych

Doktor habilitowany prawa, autor ponad 90 publikacji naukowych dotyczący m.in. prawa sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Autor m.in. monografii Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego (Warszawa 2013). Aktywnie uczestniczył w ponad 40 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. W latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną, w 2012 r. zdał egzamin notarialny, notariusz w Piasecznie.

Ryszard Paweł Krawczyk
Doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo- badawczy Wydziału Prawa i Administracji UŁ, od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2008- 2013 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Dagmara Hajdys
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w roku 2002 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od roku 2015 dr habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zwiazanymi z finansami jednostek samorzadu terytorialnego. Autorka prac poświęconych finansom samorządowym, partnerstwu publiczno-prywatnemu, obligacjom komunalnym.

Jarosław Marczak
Doktor

Starszy wykładowca, obecnie w Katedrze Finansów i Rachunkowości MSP na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się finansami publicznymi, w tym finansami samorządu terytorialnego, od 1992 finansami samorządu terytorialnego w Hiszpanii, przede wszystkim gospodarką finansową wspólnot autonomicznych (regionów). W jego dorobku znajdują się także kwestie podatkowe. Jest autorem ponad 120 artykułów i monografii.

Marek Mączyński
Profesor nadzwyczajny UJ, doktor habilitowany nauk prawnych

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa i doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautor komentarzy do ustrojowych ustaw samorządowych. Zainteresowania badawcze i naukowe : nauka administracji, samorząd terytorialny, bezpieczeństwo lokalne, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stały recenzent miesięczników Przegląd Prawa Publicznego, Samorząd Terytorialny i Finanse Komunalne. Wiceprezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.

Henryk Nowicki
Doktor habilitowany

Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym kilkudziesięciu z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.
Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK, nauczycie akademicki od 1998 roku. Prowadzi wykłady, między innymi, z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prawnego, prawa samorządu terytorialnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, kontroli administracji. Organizator i współorganizator kilkunastu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Wygłaszał referaty na ponad sześćdziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych, w większości z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2002 roku jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych UMK. Obecnie jest jednym z organizatorów międzynarodowego projektu „The Challenges of Public Procurement in Central and Eastern Europe – comparative analysis”.

Krystyna Piotrowska-Marczak
Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Autorka ponad 200 publikacji poświęconych finansom publicznym, w tym finansom państwa i samorządu terytorialnego. Tematyka zawartych w nich wywodów dotyczyła takich kwestii jak: istota podziału finansów publicznych na finanse państwa i samorządu terytorialnego, dług publiczny i jego konsekwencje, źródła finansowania zadań jst, kontrowersje wokół harmonizacji systemu podatkowe w UE, konsekwencje zmian polityki fiskalnej dla rozwoju gospodarczego państwa.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości od 2004 r.
Ekspert Sejmu RP w latach 1999-2006, pracownik Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Autorka ok. 250 ekspertyz z zakresu finansów publicznych.
Wieloletni pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1996-2002 jego prorektor.
Aktualnie profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Stefan Płażek

adiunkt UJ i adwokat w Krakowie, autor ponad stu publikacji naukowych gł. z dziedziny prawa pracy i prawa samorządu terytorialnego. Główne zainteresowania naukowe: prawo urzędnicze, ustrój samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe.

Marta Postuła
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, Kierownik Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Akademii Leona Koźmińskiego członek zespołu badawczego TIGER.
Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji „organizacja i zarządzanie” z ekonomią jako przedmiotem wiodącym. Od 1999 r. związana z sektorem administracji publicznej. Do podstawowego zakresu doświadczeń zawodowych należy funkcjonowanie systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesy budżetowe oraz efektywność wydatków publicznych.
W 2007 r. uzyskała stopień doktora, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozprawa doktorska pt. „Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej” przygotowana została pod kierunkiem prof. Grzegorza W. Kołodko. Od 2013 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów.
Autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych. Była przedstawicielka Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej. Członkini grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Joanna M. Salachna
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny

Specjalizuje się w prawie finansów publicznych, a w szczególności prawie finansowym samorządu terytorialnego. Oprócz osiągnięć naukowych posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne. Przez ponad 15 lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, a przez kilkanaście lat orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Jest kierownikiem Katedry Prawa i Administracji na Wydziale Nuk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Konrad Składowski
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ

Kierownik Zakładu Polskiego Prawa Konstytucyjnego na WPiA UŁ, Kierownik Centrum naukowo-badawczego UŁ, „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego w tym kilkunastu z zakresu prawa wyborczego. Główne obszary zainteresowań to: ustrój Republiki Chorwacji, problematyka systemów wyborczych, prawa mniejszości narodowych.

Jarosław Sułkowski
Doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; iberysta; radca prawny. W latach 2008-2017 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego; autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

Krzysztof Surówka
Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, prorektor ds. kształcenia i studentów w UE w Krakowie, kierownik Katedry Finansów Samorządowych, ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Back to Top