Współpraca

Chcesz zostać Partnerem XI Edycji Konferencji Finansów Komunalnych?
Skontaktuj się z nami >>

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska tworzy nowatorskie rozwiązania i uczestniczy w wielu projektach wydawniczych, również międzynarodowych. Menedżerom i specjalistom HR dostarcza aktualne, kompleksowe i rzetelnie opracowane informacje i wiedzę. Wydawnictwo korzysta z doświadczeń całej grupy wydawniczej Wolters Kluwer (obecnej w 26 krajach, zatrudniającej ponad 18 tys. pracowników). Nasze publikacje wydawane są pod trzema markami ABC, LEX i Oficyna– są to publikacje elektroniczne, czasopisma, książki i szkolenia. Jesteśmy aktywni również na rynku konferencji dedykowanych branży HR.

KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

  • reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,

  • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,

  • przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,

  • upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,

  • uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,

  • koordynowanie planów i programów kontroli,

  • przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Związek Gmin Pomorskich

Organizacja powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, pod nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Po 27 latach działalności Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju. Obecnie, zrzeszamy 89 gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miejskich, a podejmowane przez nas inicjatywy mają przełożenie na jakość życia blisko 800 000 mieszkańców pomorza.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych gmin oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

Związek Gmin Wiejskich RP

Związek Gmin Wiejskich RP powstał w 1925 roku. Obecnie jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z całego kraju, do Związku  Gmin Wiejskich RP należy ponad 630 gmin. 

Związek Gmin Wiejskich RP bierze udział w pracach legislacyjnych, w komisjach sejmowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, uczestniczy w pracach instytucji i komisji działających na rzecz samorządu lokalnego oraz wspomagających rozwój obszarów wiejskich w tym również europejskich – Komitet Regionów Unii Europejskiej, organizuje kongresy, seminaria, szkolenia, konferencje, warsztaty, rozwija współpracę z samorządowymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz promuje nowe technologie poprawiające efektywność działalności gmin 

Sponsorzy

Patroni medialni

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej.

Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje.

Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.

Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Finanse Komunalne

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

Back to Top